Fins al 9 de gener podeu sol·licitar el Programa d’Ajuts  per a la inclusió 2022 a través d’aquesta pàgina. Es tracta d’un programa d’ajudes econòmiques destinades a estudiants amb discapacitat que desenvolupin estudis a centres educatius i universitats, on es poden sol·licitar i rebre ajuts fins a 12.000 euros.

Poden sol·licitar-les les persones físiques que compleixin els requisits següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.
 • Iniciar o estar cursant entre l’1 de setembre del 2022 i el 31 d’agost del 2023 estudis o activitats formatives per millorar la seva formació, qualificació, ocupabilitat i inserció social.
 • Trobar-se en una de les situacions següents:
 • Persona amb discapacitat legalment reconeguda a Espanya, igual o superior al 33%.
 • Pensionista de la Seguretat Social que tingui reconeguda una pensió d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Pensionista de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Persones amb capacitat intel·lectual límit destinatàries de les mesures dacció positiva per a laccés a locupació.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.No ésser deutor per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.

Els ensenyaments que són objecte d’aquests ajuts són:

 1. Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:
 2. Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursats en centres espanyols o estrangers
 3. Cursos organitzats per a persones amb discapacitat majors de 16 anys (formació no reglada)
 4. Preparació i presentació a les proves selectives

L’ajut cobrirà la següent tipologia de despeses necessàries per dur a terme el procés formatiu:

 • Import de la matrícula
 • Import dels productes de suport
 • Ajuda de tercera persona per al desplaçament
 • Assistència personal i/o serveis professionals l’objectiu dels quals sigui millorar les condicions físiques i psicològiques relacionades amb els processos formatius
 • Desplaçament del sol·licitant entre el domicili habitual i el centre destudis
 • Allotjament de l’estudiant durant els estudis en modalitat presencial o semipresencial