Per què amb tots els coneixements i recursos que existeixen encara ens trobem amb persones amb discapacitat, deformitats que es podien haver evitat?

La resposta està en “cridar als quatre vents” la importància de l’Atenció Precoç. És de vital importància que es potenciïn i aportin tots els recursos necessaris a la intervenció en aquesta curta etapa de la vida del nen ja que això marcarà moltes de les seves funcions durant la resta de les seves vides.

L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions, adreçades a la població infantil de 0-6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los.

El desenvolupament infantil en els primers anys es caracteritza per la progressiva adquisició de funcions tan importants com el control postural, l’autonomia de desplaçament, la comunicació, el llenguatge verbal, i la interacció social.

L’evolució dels nens amb alteracions en el seu desenvolupament dependrà en gran mesura al moment d’inici de la intervenció.

En aquesta infografia expliquem de forma visual els “Objectius de l’Atenció Precoç”

infografia objetivos atencion temprana