Fins al 10 de maig es poden sol·licitar les Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional 2021 a la Comunitat Valenciana, que estan dirigides a persones físiques que tinguin la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional. Podran ser sol·licitades per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si s’escau, pel guardador de fet.

Es consideren com ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:

 • Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
 • Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
 • Ajudes per a l’adaptació de vehicles.
 • Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Els requisits per accedir a les ajudes són:

 • Tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
 • Tenir la seva residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
 • Ser menor de 65 anys.
 • Tenir una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
 • Que hi hagi deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposin una pèrdua d’autonomia, li impedeixin o dificultin la seva mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
 • En el cas d’ajuts de transport, a més, cal:
  • a) Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
  • b) No estar comprès en el camp d’aplicació de sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.
  • c) No tenir reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Les persones que la vulguin sol·licitar trobaran tota la informació a la pàgina de detalls de procediment de la Generalitat Valenciana, en què a més d’establir qui pot sol·licitar-les i dels requisits a complir, es poden consultar les exclusions, la quantia de l’ajuda, els criteris utilitzats per determinar l’import de l’ajuda personal, el procediment de pagament, on dirigir-se (tant presencialment com per via telemàtica), així com la documentació que s’ha de presentar i els passos a seguir.